Przetargi.pl
Przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego na dz. nr 3540/28, 3540/27, 1236, 4518 w m. Filipowice gm. Krzeszowice

Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2520855 , fax. 012 2520802
 • Data zamieszczenia: 2016-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach
  ul. Ogrodowa 1 1
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 2520855, fax. 012 2520802
  REGON: 00052690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego na dz. nr 3540/28, 3540/27, 1236, 4518 w m. Filipowice gm. Krzeszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu drogowego w miejscowości Filipowice, gm. Krzeszowice. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Rozbiórkę istniejącego mostu, 2) Budowę przepustu, 3) Przebudowę dojazdów do obiektu, 4) Odbudowę umocnienia potoku Filipówka 5) Wykonanie drogi technologicznej zapewniającej ogólnodostępny dojazd do nieruchomości odciętych od dojazdu w trakcie przebudowy mostu. 3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 SIWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 7. 4. Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar ma charakter pomocniczy. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. 5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu oraz zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 6. Zakres robót jest zgodny z decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.57.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. 7. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami), dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 0/100) 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (decyduje termin zaksięgowania wpłaty na rachunku): Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Kraków Nr rachunku 60 1540 1115 2001 6000 1414 0001. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Przebudowa mostu drogowego w m. Filipowice. 5) Wniesienie wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert wadium będzie się znajdować na rachunku bankowym Urzędu. 6) Jeżeli wadium wniesione zostało w innej formie niż przelew, oryginał dokumentu należy dołączyć jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Kopia tego dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem, powinna być dołączona do oferty. 7) Jeżeli wadium wniesione zostało w formie gwarancji, to z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 9) Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 10) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 13 i 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice/Article/id,256745.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach