Przetargi.pl
Gruntowna konserwacja rowu Przez wieś w Bielanach - etap V

Gmina Kęty ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, Rynek 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844-76-00 , fax. 33 844 76 60
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęty
  Rynek 7 7
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. 33 844-76-00, fax. 33 844 76 60
  REGON: 07218182400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gruntowna konserwacja rowu Przez wieś w Bielanach - etap V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie piątego etapu gruntownej konserwacji rowu odwadniającego Przez wieś obejmującego odcinek od ul. Głównej do rejonu posesji przy ul. Łęckiej 5 w Bielanach poprzez wykonanie: - robót przygotowawczych, w tym m.in.: robót geodezyjno-pomiarowych, oczyszczenia skarp z roślinności i zakrzaczeń, wycinki drzew wraz z frezowaniem pni, rozbiórki istniejących odcinkowych umocnień, rozbiórki przepustu, oczyszczenie zbiornika i przepustów zlokalizowanych w ciągu rowu; - robót ziemnych mających na celu odpowiednie wyprofilowanie skarp i nadanie właściwego spadku podłużnego dna rowu; - robót ubezpieczeniowych, w tym m.in.: wykonanie podsypek pod ubezpieczenia, wykonanie umocnień dna (szerokość 1,2 m) i częściowo skarp z płyt ażurowych o wym. 90x60x8 cm na dł. 177,5 mb (powierzchnia ubezpieczeń 447 m2), remont murków zbiornika wraz z ogrodzeniem, obsianie skarp; - przepustu ramowego, dł. 6 m, światło 1,5x1,0 m. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach