Przetargi.pl
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3871410 , fax. 012 3871410
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Luborzyca 97
  32-010 Kocmyrzów, woj. małopolskie
  tel. 012 3871410, fax. 012 3871410
  REGON: 00053771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 335 w Wysiołku Luborzyckim. Plac zabaw będzie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej co gwarantować będzie jego wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych - zintensyfikowanie aktywności fizycznej uczniów w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obiekt będzie również udostępniony w okresie popołudniowym oraz w czasie sobót, niedziel najmłodszym mieszkańcom gminy. Plac zabaw o wymiarach: 32,5 m długość i 15,45 m szerokość będzie posiadać nawierzchnie mieszane: część bezpieczna - piankowa oraz trawiasta i zostanie wyposażony w sprzęt posiadający obowiązujące certyfikaty. Plac otoczony zostanie zielenią. Zakres robót obejmuje przede wszystkim: roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - zagęszczane, roboty żelbetowe - przygotowanie ław betonowych pod krawężniki, montaż krawężników, wykonanie schodków żelbetowych, wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej, roboty ślusarskie /wykonanie bramki, balustrada/, wykonanie chodników z płyt betonowych, położenie nawierzchni bezpiecznej, sadzenie drzew i krzewów, posianie trawy, montaż wyposażenia w tym min. tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci, wykonanie prac towarzyszących, takich jak np.: przygotowanie wjazdu, ochrona istniejącego krawężnika jezdni z blachy ryflowanej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach