Przetargi.pl
Remont balkonów, klatki schodowej, przewodów kominowych, więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Benedykta 11 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6166184 , fax. 0126166186
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Os. Złotej Jesieni 14 14
  31-828 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6166184, fax. 0126166186
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont balkonów, klatki schodowej, przewodów kominowych, więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Benedykta 11 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów, klatki schodowej, przewodów kominowych, więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. św. Benedykta 11 w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 4.200,00 zł przed upływem terminu do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach