Przetargi.pl
‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu”

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Budowlanych, 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  Budowlanych, 9
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 57001726900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-walcz.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział 11. Informacja o warunkach udziału w postepowaniu1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, i ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:a) Aktualne zezwolenie na odbiór odpadów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o odpadach (Dz.U.2020 r. poz .797) w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.c) Jest wpisany do bazy danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadami.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach