Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pakietów oraz wymazówek do zabezpieczania śladów biologicznych dla jednostek Policji zachodniopomorskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 477811490
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 477811490
  REGON: 810903040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pakietów oraz wymazówek do zabezpieczania śladów biologicznych dla jednostek Policji zachodniopomorskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego -wymazów z jamy ustnej z kartą FTA,Cz I- Pakiety do pobierania materiału genetycznego -wymazów z jamy ustnej z kartą FTA - 6000szt.Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określonew załącznikach nr 2.1 do SWZ oraz w załącznikach nr 6.1 do SWZ- odpowiednio do części.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego -wymazów z jamy ustnej z kartą FTA, pakietów do pobierania krwi, pakietów kryminalistycznych do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym oraz wymazówek do zabezpieczania śladów Cz. II- Pakiety do pobierania krwi - 2500 szt. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określonew załącznikach nr 2.2, do SWZ oraz w załącznikach nr 6.2 do SWZ-1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego - pakietów kryminalistycznych do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym dla jednostek Policji zachodniopomorskiej. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określonew załącznikach nr , 2.3, do SWZ oraz w załącznikach nr 6.3, do SWZ-1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego wymazówek do zabezpieczania śladów biologicznych dla jednostek Policji zachodniopomorskiej. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określonew załącznikach nr 2.4 do SWZ oraz w załącznikach nr 6.4 do SWZ-
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33954000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną