Przetargi.pl
Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)

Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943488656
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
  Rynek Staromiejski 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943488656
  REGON: 330920802
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego, wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda przeznaczona będzie do przewozu uczniów oraz osób przebywających w placówce pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi obiektu z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej, która pełni funkcję pomieszczeń technicznych. Przebudowa dotyczyć będzie powiększenia otworów okiennych, zlokalizowanych w części nadziemnej północnej elewacji obiektu w celu dostosowania ich do wykorzystania jako otworów drzwiowych szybu windowego. Ponadto przebudowa obejmować będzie połączenie szybu windowego z istniejącym budynkiem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kolidującym z projektowaną dobudową windy oraz wykonanie instalacji elektrycznej związanej z zasileniem windy i oświetleniem szybu windowego.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zawarte jest w Rozdziale II SWZ, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:3.1) pieniądzu;3.2) gwarancjach bankowych;3.3) gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy: Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 z dopiskiem:„Rozbudowa wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa dostępności szkół podstawowychw Koszalinie” – WADIUMInformacja dla Wykonawcy ZagranicznegoIBAN: PL78114021180000244444001304BIC/SWIFT: BREX PL PW5) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:1.1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn.zm.)2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, obejmującą dostawę i montaż dźwigu do przewozu osób, o wartości tych robót minimum 300 000,00 zł brutto.2.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:2.2.1) kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) – 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;2.2.2) kierownika robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Uwaga!1. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt 2.2.1 i 2.2.2 posiadały biegłą, tj. umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną