Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK

Gmina Przybiernów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 186 451 , fax. 914 186 622
 • Data zamieszczenia: 2021-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przybiernów
  ul. Cisowa 3
  72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 186 451, fax. 914 186 622
  REGON: 81168434400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przybiernow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemnik (pojemniki) przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemnik (pojemniki) lub worek (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości,;b) odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji,; c) transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych,; d) odbiór odpadów z PSZOK zgromadzonych w sposób selektywny takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady opakowaniowe z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, odpady ulegające biodegradacji, tekstylia, metale, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wielkogabarytowe dostarczone przez mieszkańców do PSZOK oraz inne odpady niebezpieczne,; e) zgodnie z art. 9e ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r, poz. 2010 ) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach Dz. U. z 2019 poz.1579), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Przybiernów odpady komunalne zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard. Szacunkowa ilość odpadów załącznik nr 1 - oferta cenowa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach