Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000145129
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych z obiektów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych, segregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie, zwanych dalej „odpadami”. Kalkulację wywozu odpadów wraz z ilością, pojemnością kontenerów i pojemników oraz częstotliwością opróżniania zawiera wpisana do oferty ( załącznik nr 1 ) tabela.2) W celu prawidłowej realizacji usługi Zamawiający wymaga aby w okresie jej realizacji Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia Zamawiającemu pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów oraz dysponował środkami transportu niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Częstotliwość wywozu odpadów może zostać zwiększona lub zredukowana do bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia potrzeb na wywóz odpadów Zamawiający może zmniejszyć zapotrzebowanie o 25% z całości umowy. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.4) Dni wywozu oraz ilość pojemników może być dostosowywana do bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego, w szczególności związanych z trwającymi pracami budowlanymi, przerwami urlopowymi z tym zastrzeżeniem, iż całkowita liczba wywozów objęta umową nie ulegnie zwiększeniu.5) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.6) Nomenklatura wg CPV: 90511000-2 – Usługi wywozu odpadów7) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.8) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 9) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach