Przetargi.pl
Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice" ogłasza przetarg

 • Adres: 42-625 Ożarowice, Ul. Tarnogórska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 794 911 117
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice"
  Ul. Tarnogórska 67
  42-625 Ożarowice, woj. śląskie
  tel. 794 911 117
  REGON: 36379968300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osozarowice.pl/index.php/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sito piaskowników oraz skratek w zakresie: - podstawienie kontenera w miejscu magazynowania osadów ściekowych, piasku i skratek na terenie oczyszczalni ścieków w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67 - odbiór, przetwarzania wraz z transportem do miejsca prowadzenia działalności. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513700-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797.), w zakresie transportu odpadów o kodach – 190805, 190802, 190801.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny ofert Oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ , c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Załącznik do Oferty, d) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy) (Załącznik do Oferty), e) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2.1 Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ wypełnia i podpisuje Wykonawca; 2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2.3  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. powyżej. 2.4 Zamawiający nie wymaga zamieszczenia w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, informacji o podwykonawcach na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1. Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach