Przetargi.pl
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-022 Katowice, Damrota
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  Damrota 25
  40-022 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
  REGON: 10212340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie. Zakres przedmiotu zamówienia: a) wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz opisu przedmiotu zamówienia, b) przeprowadzenie prób, regulacja i uruchomienie, c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, d) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót remontowych będzie odbywał się na czynnych obiektach, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie prac w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu i nie utrudniać pracy jednostek. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 4/I do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Czechowice-Dziedzice Załącznik nr 5/I do SIWZ – STWIOR US Czechowice-Dziedzice Załącznik nr 6/I do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US Czechowice-Dziedzice Załącznik nr 7/I do SIWZ – Przedmiar robót – US Czechowice Dziedzice (przedmiar robót ma charakter pomocniczy) Załącznik nr 10/I do SIWZ – Projekt umowy Część 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Myszkowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 4/II do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Myszków Załącznik nr 5/II do SIWZ – STWIOR US Myszków Załącznik nr 6/II do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US Myszków Załącznik nr 7/II do SIWZ – Przedmiar robót – US Myszków (przedmiar robót ma charakter pomocniczy) Załącznik nr 10/II do SIWZ – Projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi: - dla części 1 – 5 000,00 zł - dla części 2 – 3 000,00 zł Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000 Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2. SIWZ. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym pokój nr 2, budynek „A”. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego, należy je spakować i opisać, tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 16 SIWZ) z dopiskiem WADIUM. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w przypadku braku dostępności do budynku Zamawiającego, dokumenty należy pozostawić w wyznaczonym miejscu przy dyżurce ochrony. 6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp: Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków w zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu podanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga również spełniania warunków wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy. Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach