Przetargi.pl
„WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU, ODDZIAŁ KWK "BOŻE DARY – MYSŁOWICE – WESOŁA I", RUCH "BOŻE DARY"

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU, ODDZIAŁ KWK "BOŻE DARY – MYSŁOWICE – WESOŁA I", RUCH "BOŻE DARY"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres ww. zadania wchodzi dostawa i wymiana: • 2 szt. odłączników napowietrznych z nożami uziemiającymi, • 1 szt. odłączników napowietrznych bez noży uziemiających, • 3 szt. przekładników napięciowych • wykonanie projektu technicznego, dokumentacji powykonawczej i niezbędnych badań odbiorczych wraz z uwzględnieniem dokonania wszystkich organizacyjnych uzgodnień i poniesienia kosztów związanych z realizacją zamówienia z jednostkami zewnętrznymi wobec Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem firmy Tauron Dystrybucja S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 1 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 1a do druku „FORMULARZ OFERTOWY”. 5. Oświadczenie dotyczące wadium – załącznik nr 2 do druku „FORMULARZ OFERTOWY” 6. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ: 1) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do druku „FORMULARZ OFERTOWY” 2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – załącznik nr 4 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach