Przetargi.pl
Remontu konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O. O. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 ZBROSŁAWICE, OŚWIĘCIMSKA
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 233 70 74, 696 434 681
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O. O.
  OŚWIĘCIMSKA 6
  42-674 ZBROSŁAWICE, woj. śląskie
  tel. 32 233 70 74, 696 434 681
  REGON: 36533103300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gzkzbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remontu konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remontu konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146”. Zakres robót: • przebudowa i remont konstrukcji więźby dachowej • zabezpieczenie przeciwogniowe i przeciw korozji biologicznej konstrukcji więźby dachowej • wymiana pokrycia dachu • przemurowanie kominów • wymiana obróbek blacharskich • wymiana rynien i rur spustowych • montaż ław i stopni kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych • montaż wyłazów dachowych i okien połaciowych • wymiana i wyprowadzenie pionów wentylacji kanalizacji ponad dach • montaż instalacji odgromowej • uzupełnienie tynków i malowanie ścian i kominów na poddaszu • wymiana części stolarki okiennej 2. Zamawiający wskazuje, iż zadanie będące przedmiotem zamówienie tj. Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146 stanowi część zadania o nazwie „Remont elewacji oraz przebudowa i remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146”, którego Zamawiający jest wykonawcą w ramach umowy w trybie „in house” zawartej z Gminą Zbrosławice. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie działał w charakterze podwykonawcy podczas realizacja inwestycji - „Remont elewacji oraz przebudowa i remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146”. Powyższe oznacza, iż: • przedmiotem zamówienia nie są renowacja elewacji nad poziomem gruntu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, remont posadzek na poddaszu nieużytkowym wraz ociepleniem, • wykonawca wraz z Zamawiającym będą w jednym czasie współdziałać na jednym placu budowy dlatego niezbędna jest wzajemna współpraca. UWAGA: 1. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 a - 8b do SIWZ (funkcja pomocnicza) z uwzględnieniem określonego w niniejszej SIWZ zakresu prac. 2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz doprowadzenia obiektów i terenu do stanu poprzedniego. 3. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, na wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia; gwarancja biegnie od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. 4. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności i dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261211-6 Pokrycia z dachówki 45317000-2 Instalacja odgromowa 45260000-7 Obróbki blacharskie 4. Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 5. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 5.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. 5.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w przedmiarze: - roboty przygotowawcze związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robót budowlanych, - roboty blacharskie, - roboty dekarskie, - roboty stolarskie. 5.3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie. 6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Zgodnie z zapisem w art. 29 ust 5 Ustawy Pzp o wymaganiach w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający informuje, że zakres realizacji nie zmienia stanu obecnego inwestycji pod tym względem. 7. Rozwiązania równoważne 7.1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) parametrów jakościowych, b) estetycznych, c) funkcjonalnych, d) materiałowych, e) gabarytowych, f) technologicznych, g) bezpieczeństwa, 7.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 7.3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 7.4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, i SIWZ. 7.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 7.6. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; UWAGA: Proszę nie załączać oświadczenia do oferty. Uwaga: (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm), 2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach