Przetargi.pl
MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ TA-1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ TA-1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja stacji transformatorowej TA-1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 2) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stanowiącego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (spółkę cywilną/ konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do skłania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w § 6 ust. 6 SIWZ, należy złożyć w oryginale, sporządzony zgodnie z Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ ( Formularz oferty) Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach