Przetargi.pl
REMONT WYBRANYCH ULIC NA TERENIE RAD OSIEDLI W BIELSKU-BIAŁEJ. Remont chodników przy ulicach Górskiej, Wałachowej i Wyzwolenia w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WYBRANYCH ULIC NA TERENIE RAD OSIEDLI W BIELSKU-BIAŁEJ. Remont chodników przy ulicach Górskiej, Wałachowej i Wyzwolenia w Bielsku-Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont chodników przy ulicach Górskiej, Wałachowej i Wyzwolenia w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) w ramach remontu chodnika przy ul. Górskiej: • rozebranie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego; • rozebranie krawężników oraz obrzeży betonowych; • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; • ułożenie obrzeży oraz oporników betonowych; • ułożenie krawężników betonowych; • wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej; • regulacja urządzeń podziemnych. b) w ramach remontu chodnika przy ul. Wałachowej: • rozebranie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego; • rozebranie krawężników oraz obrzeży betonowych; • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; • ułożenie oporników betonowych; • ułożenie krawężników betonowych; • wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej; • regulacja urządzeń podziemnych. c) w ramach remontu chodnika przy ul. Wyzwolenia: • rozbiórka chodnika; • korytowanie na głębokość 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; • wykonanie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego; • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; • wymiana obrzeży; • wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki betonowej; • regulacja urządzeń podziemnych. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach