Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski

Gmina Janowiec Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3023034 , fax. 052 3023020
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowiec Wielkopolski
  ul. Gnieźnieńska 3 3
  88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3023034, fax. 052 3023020
  REGON: 00052751700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-janowiecwlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski w tym: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy; 2) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy; 2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest: 1) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. do regionu 5 bydgoskiego. 2) w przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3) podczas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, tj.: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645). Rozliczenie z ilości i rodzaju odpadów odbywać się będzie w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 4) wykonawca zapewni ograniczenie masy opadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów. ( Dz. U. 2012. 676). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości: 1) Komunalne odpady zmieszane - 20 01 03; 20 01 99; 2) Papier i tektura - 15 01 01; 20 01 01; 3) Metale - 15 01 04; 20 01 40 4) Tworzywa sztuczne - 15 01 02; 20 01 39 5) Szkło 15 01 07; 20 01 02 6) Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 ; 15 01 06; 7) Odpady komunalne zielone 20 01 08 ; 20 02 01; 15 01 01 4. Informacje ogólne o systemie zbierania odpadów komunalnych. Gminę Janowiec Wielkopolski zamieszkuje ok. 8 250 mieszkańców, powierzchnia Gminy: 13.046 ha W skład Gminy Janowiec Wielkopolski wchodzi miasto i sołectwa: Bielawy, Brudzyń, Chrzanowo, Flantrowo, Gącz, Janowiec Wieś, Juncewo, Kołdrąb, Laskowo, Miniszewo, Sarbinowo Drugie, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Świątkowo, Tonowo, Wełna, Włoszanowo, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły 5. Na terenie gminy odpady komunalne na nieruchomościach gromadzone są następująco: - odpady komunalne zmieszane - gromadzone w pojemnikach o pojemności: 60 l, 110 l-120 l, 240 l, 660 l, 1100 l oraz kontener 7,3 m3; - papier i tektura - worki koloru niebieskiego o pojemności 120 l lub pojemniki z napisem Papier - szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - worki koloru żółtego o pojemności 120 l lub pojemniki z napisem Tworzywa sztuczne Pojemniki do odpadów zmieszanych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki zapewnia właściciel każdej nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia wykonawca. Wykonawca, jeżeli to będzie wynikało z procesu technologicznego odbioru odpadów i segregacji przez wykonawcę selektywnie zbieranych odpadów, może wprowadzić we własnym zakresie dodatkowo worki na oddzielne zbieranie szkła oraz worki na tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe. Odbiór worków ze szkłem i tworzywami sztucznymi musi odbywać się w jednym terminie. 6. Według sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2011r. i 2012 r. oraz zebranych danych w 2013 r. odebrano n/w ilość odpadów: W 2013 roku - odpadów komunalnych zmieszanych - 1 574,40 Mg; - selektywnie odebranych : opakowania z papieru i tektury (kod; 15 01 01 ) - 12,19 Mg; - opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02 ) - 58,08 Mg; - opakowania ze szkła (kod 15 01 07 ) - 71,94 Mg; za 2012 rok: - odpadów komunalnych zmieszanych - 1 477,90 Mg; - selektywnie odebranych : opakowania z papieru i tektury (kod; 15 01 01 ) - 2,1 Mg; - opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02 ) - 54,2 Mg; -opakowania ze szkła (kod 15 01 07 ) - 104,2 Mg; za 2011 rok - odpadów komunalnych zmieszanych - 1 505,06 Mg; - selektywnie odebranych : opakowania z papieru i tektury (kod; 15 01 01 )- 1,23 Mg; - opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02 ) - 36,27 Mg; -opakowania ze szkła (kod 15 01 07 ) - 103,23 Mg;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach