Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa wyrobów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy ul. Mińska 15 a w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8

Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia" ogłasza przetarg

 • Adres: 85-442 Bydgoszcz, ul. Mińska 15a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3277213 , fax. 052 3277213
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia"
  ul. Mińska 15a 15a
  85-442 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3277213, fax. 052 3277213
  REGON: 00096541800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa wyrobów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy ul. Mińska 15 a w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywny zakup i dostawa wyrobów nabiałowych o wartości szacunkowej od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium przez Wykonawców składających ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach