Przetargi.pl
Odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Skała

Gmina Skała ogłasza przetarg

 • Adres: 32-043 Skała, ul. Rynek 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3891098 , fax. 012 3891098 w. 104
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skała
  ul. Rynek 29 29
  32-043 Skała, woj. małopolskie
  tel. 012 3891098, fax. 012 3891098 w. 104
  REGON: 00054755000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Skała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Skała z bazy magazynowo - technicznej w Cianowicach - Porębie w kontenerach o pojemności min. 20m?. Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania pod rampę przeładunkową kontenerów, które po zawiadomieniu telefonicznym o ich napełnieniu będą odbierane przez wykonawcę w dniu następnym po zgłoszeniu. Kontenery będą zabezpieczone przed unoszeniem się w powietrze nieprzyjemnych zapachów, szczególnie w okresie letnim. Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do odbierania, przewożenia i zapewnienia miejsca składowania odbieranych od Zamawiającego odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość odpadów wynosi: 600 Mg. Miejsca składowania odpadów komunalnych Rejon Zachodni - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 02.07.2012r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skala.pl/odpady-2012
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach