Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Starostwo Powiatowe w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku
  ul. Głowackiego 51 51
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. : - komputer stacjonarny 3 sztuki - komputer przenośny 1 sztuka - komputer przenośny typu netbook 2 sztuki - monitor 3 sztuki - zasilacz awaryjny 5 sztuk - kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego 7 sztuk - drukarka mono 1 sztuka - drukarka atramentowa kolor 1 sztuka 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. Oferowany model komputera musi posiadać: - certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z zastosowanym systemem operacyjnym, - deklarację CE. 4. Wymagana wydajność procesorów oraz kart graficznych podawana jako wynik osiągany przez dany typ procesora, czy karty graficznej w teście Performance Test, opracowanym przez firmę PassMark? Software Pty Ltd. - do pobrania ze strony producenta: www.passmark.com products pt.htm . 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty należy dołączyć : - certyfikat - dokument ze strony producenta systemu operacyjnego - deklarację CE, - wydrukowane wyniki testów. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca powołał się na wyniki testów, opublikowane przez firmę PassMark? na stronie: www.cpubenchmark.net cpu_list.php - dla procesorów oraz www.videocardbenchmark.net gpu_list.php - dla kart graficznych. W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do wskazanego przez Wykonawcę wyniku testów dla oferowanej konfiguracji komputera lub poprawności załączonych wyników testów, zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia egzemplarza testowego wraz z oprogramowaniem testującym . 6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Gwarancja obsługiwana przez dostawcę. - Gwarancja Dostawcy nie może być krótsza niż gwarancja producenta oraz nie może być krótsza niż 12 miesięcy na urządzenia typu drukarka, 36 m-cy na monitory, 24 m-ce na komputery przenośne, stacjonarne i UPS. Gwarancja Dostawcy nie może być mniej korzystna niż gwarancja producenta. - Gwarancja na komputery stacjonarne ma obejmować cały zestaw a nie poszczególne jego podzespoły. - Czas reakcji od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej odbioru sprzętu 2 dni robocze. - Możliwość zgłoszenia awarii poprzez telefon, mail, faks. - W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Jeżeli czas naprawy przekroczy 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy umożliwiający wykonywanie dalszej pracy na stanowisku z którego sprzęt został zabrany do naprawy. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbrzeski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach