Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Krakowie

Izba Skarbowa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2557-302 , fax. 12 2557-465
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7 7
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2557-302, fax. 12 2557-465
  REGON: 00102127000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.apodatkowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Skarbowej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Zakup i dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych Switchy 48 portowych w obudowie RACK 1U. Część 2: Zakup i dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych komputerów PC - All In One. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla części 2 dopuszczając możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego, maksymalnie o 40% wartości zamówienia brutto. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Część 3: Zakup i dostawa 55 sztuk fabrycznie nowych notebooków. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla części 3 dopuszczając możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego, maksymalnie o 40% wartości zamówienia brutto. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.apodatkowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach