Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.81.2016

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.81.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: komputery przenośne - 30 szt. urządzenia wielofunkcyjne - 11 szt. i został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ - specyfikacja komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych - konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (na pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego przesłane faksem lub drogą elektroniczną ze wskazaniem miejsca dostawy sprzętu, tj. nazwy jednostki organizacyjnej UJ CM, adresu i numeru pokoju (użytkownika)) dostawy (wraz z transportem) sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykaz jednostek UJ CM, do których może być dostarczany przedmiot zamówienia, został załączony do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wniesienie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności użytkownika sprzętu. 3) Podpisanie protokołu dostawy przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik nr 7 do SIWZ). 4) Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz dostarczenie kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej. 5) Dostarczenie wraz z komputerami przenośnymi oprogramowań: systemowych i narzędziowych na nośnikach CD lub DVD. Dostarczenie wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oprogramowań instalacyjnych na nośnikach CD lub DVD. 6) Udzielenie gwarancji jakości (gwarancja na komputery przenośne musi być zgodna z okresem gwarancji udzielanym przez producenta) nie krótszej niż wskazana w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz zadeklarowanej w formularzu ofertowym (pkt. 1.1). 7) Świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8) Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. b) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi być oznakowana znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1645). c) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi normy ENERGY STAR 5.0 w odniesieniu do charakterystyki energetycznej, dostępnej na stronie www.eu-energystar.org - dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych. d) Zapotrzebowania będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. e) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem lub drogą mailową). f) Dostawy muszą być realizowane w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). g) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). h) Dostawy muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. i) Faktury muszą być oddzielnie wystawiane dla komputerów przenośnych i oddzielnie dla urządzeń wielofunkcyjnych. j) W przypadku komputerów przenośnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury w kwocie netto wg zasad obowiązujących przy odwróconym obciążeniu tj. bez stawki VAT z adnotacją (odwrotne obciążenie) i wskazaniem kwalifikacji PKWiU. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Termin wykonania zamówienia Sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12 Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.81.2016 4. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu, Wykonawca winien złożyć w osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, załączyć do oferty. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający będzie uważał za skuteczne zabezpieczenie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach