Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Tarnowie

Sąd Okręgowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 688 74 05 , fax. 014 688 74 89
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Tarnowie
  ul. J. Dąbrowskiego 27 27
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 74 05, fax. 014 688 74 89
  REGON: 00057070800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Tarnowie 2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień częściowych, w związku z tym: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej części zamówienia, Dokumenty złożone dla jednej części pozostają skuteczne dla pozostałych części zamówienia, z wyjątkiem (wykazu wykonanych dostaw) - Załącznik Nr 4 do SIWZ, Ze względów organizacyjnych wskazane jest składanie ofert, dla każdej części osobno 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze względu na swoją objętość, znajduje się w Załączniku Nr 5 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego - www.tarnow.so.gov.pl lub pod adresem e-mail: gospodarczy@tarnow.so.gov.pl 4.Zamawiający w swojej specyfikacji podaje minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych oferta zostanie odrzucona. 5. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli: pisemnej pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż podany w specyfikacji zamawianego sprzętu, serwisu gwarancyjnego ze zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii oraz zagwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przez okres co najmniej kolejnych 2 lat po okresie gwarancyjnym (w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia). na czas naprawy Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy nie gorszy niż zabrany do naprawy. Naprawa sprzętu może się odbywać w siedzibie Zamawiającego. 6. Wszystkie urządzenia i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnej dystrybucji na Polskę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy, w trakcie oceny jego oferty lub przed podpisaniem umowy, o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie standardów i posiadania certyfikatów określonych wymaganiami specyfikacji 8. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia całego dostarczonego sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, własnym nakładem sił i na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnow.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach