Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244 , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2016-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  ul. prof. Jana Rudnika 3b 3b
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, fax. (018) 267 60 69
  REGON: 00028849000020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igrabka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych mokrych za 1 m3 z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój. Oferta powinna uwzględniać następujące warunki: odbiór odpadów komunalnych mokrych za 1 m3 przez okres 12 miesięcy przy założeniu, że ilość odpadów wytwarzanych to 600 m3 średnia roczna, nieodpłatne udostępnianie pojemników: 240 l ok. 14 szt., 1100 l ok. 14 szt., odbiór odpadów - raz w tygodniu, okres trwania umowy - 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.igrabka.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach