Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów

Urząd Gminy Gręboszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-260 Gręboszów, Gręboszów 144
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6416002 , fax. (014) 641 60 53
 • Data zamieszczenia: 2016-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gręboszów
  Gręboszów 144 144
  33-260 Gręboszów, woj. małopolskie
  tel. 014 6416002, fax. (014) 641 60 53
  REGON: 00053770500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.greboszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów. 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000 - 2 Usługi wywozu odpadów 90512000 - 9 Usługi transportu odpadów 90513100 - 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000 - 2 Usługi zagospodarowania odpadów 3. Zakres zamówienia: Szacunkowa masa odpadów komunalnych, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia wynosi około 600 Mg, w tym: 300 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 300 Mg - segregowane odpady komunalne. 4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowane odpady komunalne /odpady zmieszane/ (kod 200301) ilość - 300,00 Mg, 2) selektywne odpady komunalne /odpady segregowane/ (150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140, 200199) łączna ilość - 246,00 Mg, 3) odpady ulegające biodegradacji (kod 200201, 200203) łączna ilość - 5,00 Mg, 4) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) ilość - 40,00 Mg, 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 200123, 200135, 200136) łączna ilość - 3,00 Mg, 6) odzież, tekstylia (200110, 200111) łączna ilość - 3,00 Mg, 7) zużyte baterie i akumulatory (kod 200133, 200134) łączna ilość - 0,50 Mg, 8) zużyte opony (kod 160103) ilość - 2,40 Mg 9) przeterminowane leki (kod 200131, 200132) łączna ilość - 0,10 Mg, 10) odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170101, 170102, 170103, 170106, 170107, 170180, 170182), z zastrzeżeniem, jak podano w SIWZ III, ust. 7, pkt 1 f) 5. Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. 6. Ogólna charakterystyka Gminy Gręboszów 1) powierzchnia gminy Gręboszów wynosi 48,63 km2 2) liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Gręboszów na dzień 31.12.2015 r. - 3431 osoby, 3) liczba mieszkańców Gminy - według danych z deklaracji - 2345 osób, 4) liczba mieszkańców według struktury zabudowy : - liczba osób zamieszkała w zabudowie jednorodzinnej według danych z deklaracji - 2307 - liczba osób zamieszkała w zabudowie wielorodzinnej według danych z deklaracji - 16 5) na terenie gminy Gręboszów jest: - nieruchomości jednorodzinnych 800, w których znajduje się 802 gospodarstwa domowe - nieruchomości wielorodzinnych 4, w których znajduje się 10 gospodarstw domowych. 6) Miejscowości na terenie gminy Gręboszów objęte przedmiotem zamówienia: Gręboszów, Lubiczko, Bieniaszowice, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Borusowa, Kozłów, Hubenice, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Żelichów, Zapasternicze. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów ( Uchwała Rady Gminy Gręboszów Nr III/24/2015 z dnia 30 marca 2015 r.) zakres prac obejmuje: 1) odbieranie i zagospodarowanie od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym selektywne odbieranie odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) odpadów segregowanych, w tym: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło, w tym szkło bezbarwne oraz kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popiół paleniskowy c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, e) odpady wielkogabarytowe, np.: meble itp., f) odpady budowlane i rozbiórkowe, na wniosek posiadacza nieruchomości - za dodatkową opłatą dla Wykonawcy. g) odbieranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonego na terenie gminy Gręboszów. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości, bez dodatkowej opłaty od właściciela nieruchomości, pojemnika na odpady mieszane i dostarczenie worków na odpady zbierane selektywnie. 3) Liczba poszczególnych rodzajów pojemników wynosi: a) 120 litrów - 685 szt. - dla gospodarstw segregujących odpady b) 240 litrów - 85 szt. - dla gospodarstw nie segregujących odpadów Razem pojemników - 770* szt. ( * Ilość nieruchomości szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości nieruchomości w granicach - 5% do + 5 %, z których będą odbierane odpady komunalne w okresie realizacji zamówienia, w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych). 4) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych miejscach pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków - 2 szt. i do PSZOK w ilości: 1100 l - 3 szt. i 240 l - 1 szt. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników na odpady. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulegać zmianie w stosunku do ilości wykazanej w ust.7 pkt 3. Przy czym zaoferowany przez Wykonawcę sposób wynagrodzenia nie będzie ulegać zmianie. 6) Za utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnych, porządkowym i technicznym odpowiada Wykonawca. Dezynfekcja pojemników przez wykonawcę musi być wykonywana co najmniej 2 razy do roku. 7) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na terenie wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników, zmiany pojemności pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 8) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. 9) Wymaga się również odbieranie odpadów z pojemników innych niż wyżej określono lub też zgromadzonych przy pojemniku, a wystawionych przez mieszkańca nieruchomości. 10) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia pojemników zamiennych. 11) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 12) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest również do dystrybucji wśród właścicieli innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 13) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poza ustalonym harmonogramem odbioru. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 14) Szacunkowa masa odpadów komunalnych, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia wynosi około 600 Mg, w tym: 300 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 300 Mg - segregowane odpady komunalne. Ilość odpadów komunalnych może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia, w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie stanowić iloczyn faktycznie odebranych i dostarczonych odpadów do instalacji przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym 8. Wymagania dotyczące odbierania odpadów: Na terenie gminy Gręboszów obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych. Każde gospodarstwo domowe musi być wyposażone w pojemnik na odpady komunalne. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy i po realizacji zamówienia są do jego dyspozycji. 1) niesegregowane odpady komunalne (odpady zmieszane) kod 200301 - gromadzone będą w pojemnikach 120 ÷240 litrów znajdujących się przy posesjach. Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: a) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, b) realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia fax lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - faksem nr 14 641 60 53 lub e-mail: ug_greboszow1@wp.pl, c) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienia Zamawiającemu 1 raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów). d) pojemniki do odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. 2) selektywne odpady komunalne (odpady segregowane) 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140, 200199 Selektywna zbiórka odpadów będzie odbywała się w systemie workowym.. a) pojemność worków - 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość do 30 kg, b) wprowadza się następujące rodzaje worków o kolorystyce i napisach: 1) kolor żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE - na odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe 2) kolor biały z napisem PAPIER - na odpady z papieru i tektury, 3) kolor zielony z napisem SZKŁO - na odpady ze szkła, 4) kolor niebieski z napisem METALE - na odpady metalowe, 5) kolor brązowy z napisem ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE - na odpady biodegradowalne i zielone. 6) kolor czarny z napisem POPIÓŁ - na popiół paleniskowy Dopuszczalny jest inny sposób oznakowania pojemników, worków po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami. c) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. d) worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca. Po podpisaniu umowy, przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi każdej nieruchomości po co najmniej 2 worki każdego koloru. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany z selektywnymi odpadami worek Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. Worki dodatkowe Wykonawca przekaże do dyspozycji Gminy, które będą wydawane mieszkańcom w razie potrzeb. Ilość worków ustala się następująco: tworzywa sztuczne 450 szt, papier 50 szt, szkło 400 szt, metale 50 szt, biodegradowalne 50 szt., popiół 100 szt. e) worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy, f) Wykonawca zobowiązuje się do: - uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - zagospodarowania całej masy selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu 1 raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj, karty przekazania odpadów), 3) odpady ulegające biodegradacji (kod 200201, 200203) - odbiór odbywał się będzie w systemie workowym, worki w kolorze brązowym, a) częstotliwość wywozu: - 1 raz w miesiącu według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, b) worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji (dla mieszkańców przystępujących do zbiórki, na wymianę oraz w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca, c) Wykonawca zobowiązuje się do: - uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do zbierania odpadów ulegających biodegradacji po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie na nieruchomości nowych pustych worków w dniu odbioru, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - zagospodarowania całej masy odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu 1 raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności ( tj. karty przekazania odpadów). 4) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 200123, 200135, 200136, odzież i tekstylia (kod 200110, 200111), zużyte baterie i akumulatory (kod 200133, 200134), zużyte opony (kod 160103), przeterminowane leki (kod 200131, 200132), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170101, 170102, 170103, 170106, 170107, 170180, 170182), Odbieranie i wywóz odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z przed posesji właścicieli nieruchomości, oraz w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego na terenie gminy Gręboszów, a) częstotliwość odbioru wyżej wymienionych odpadów 2 razy w roku - według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. b) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności ( tj. karty przekazania odpadów). c) przeterminowane leki - w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego na terenie gminy Gręboszów - 1 raz na kwartał według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym w dostosowanych pojemnikach do ich odbioru. 9. Obowiązki wykonawcy Wykonawca, po podpisaniu umowy a przed pierwszym odbiorem odpadów winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości: a) w przypadku odpadów niesegregowanych - pojemnik, w przypadku odpadów segregowanych co najmniej 2 worki każdego koloru (tj. żółty, niebieski, zielony, biały, brązowy, czarny). Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników i worków Wykonawcy dla zabezpieczenia własnych interesów zaleca się uzyskanie potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich naprawy, systematycznej konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. b) za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, c) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700 - 2000 w okresie letnim, a w godzinach 700 - 1600 w okresie zimowym. Za okres letni Zamawiający przyjął miesiące kwiecień - październik, zaś za okres zimowy miesiące listopad - marzec. Krótszy czas odbioru odpadów w okresie zimowym ma na celu umożliwienie wykonawcy odbiór odpadów przy widoczności dziennej. d) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzał harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji będzie publikował na stronie internetowej www.greboszow.pl, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości, e) w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. f) Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, protokół, dokumentację fotograficzną) na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady oraz fakturą miesięczną za wykonaną usługę przekaże Zamawiającemu. g) Wykonawca zobowiązany jest do przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. h) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. i) odebrane odpady komunalne należy poddać ważeniu w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. j) odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gręboszów, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego dla regionu tarnowskiego, co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Gręboszów odpady komunalne mogą trafić do wskazanej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,poz.21). k) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399). l) Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi, m) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.. U. z 2013 r. poz. 21) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399), - uchwały Rady Gminy Gręboszów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów (Uchwała Rady Gminy Gręboszów Nr III/24/2015 z dnia 30 marca 2015 r.). 10. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U z 2013 r., poz. 122), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zagospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów(Uchwała Rady Gminy Gręboszów Nr III/24/2015 z dnia 30 marca 2015 r.). .11. Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku (Dz.U z 2012 r., poz.630)w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Powyższe sprawozdanie należy przekazać Wójtowi Gminy Gręboszów w terminie do końca miesiąca po upływie półrocza którego dotyczy. b) w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji dot. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca a nie Zamawiający, c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). d) Podstawą do miesięcznego rozliczenia usługi i wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego raport . Powyższy raport winien zawierać informację o ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów oraz liczbie nieruchomości (z wyszczególnieniem adresów nieruchomości w danym sołectwie), z których zostały odpady odebrane, o sposobach zagospodarowania odpadów. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania odpadów, o których mowa w pkt. c, powinna odpowiadać ilości wynikającej z raportu wykonania usługi za odpowiedni okres rozliczeniowy. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom odbierającym odpady komunalne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz.122), w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) należy zapewnić, 1) w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego: a) posiadanie przez Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, c) na terenie bazy magazynowo - transportowej (która w myśl powyższego rozporządzenia ma być usytuowana na terenie Gminy Gręboszów, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy lub na terenie do którego podmiot odbierający odpady komunalne posiada tytuł prawny) powinny się znajdować urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania 2) w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, a) urządzenia wymienione w pkt 12 ppkt 1c były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. b) pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, c) pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, d) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, o których mowa w pkt 12 ppkt 2c, e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych. 2. Wadium musi być wniesione do dyspozycji Zamawiającego nie później niż z terminem ostatecznego składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Gręboszów, konto nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 10:00, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp lub pełnomocnictwa chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Oryginał wniesienia wadium w formach, o których mowa w pkt.3, ppkt b÷e) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów, do oferty należy załączyć kopie dowodu wniesienia wadium. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uggreboszow/Article/id,286921.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach