Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania w okresie zimowym posiłków profilaktycznych na terenie powiatu limanowskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania w okresie zimowym posiłków profilaktycznych na terenie powiatu limanowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usług obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w których ustalone są przez MSW dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki ich stosowania. 2. Wyżywienie prowadzone będzie w oparciu o dzienne normy wyżywienia zawarte w tabeli podanej w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została wyszczególniona w załączniku nr 2 do SIWZ (kolumna 7 tabeli). Z danych zawartych w ww. załącznikach jest wyliczalna (poprzez iloczyn) ilość śniadań, obiadów i kolacji, jednakże liczby te nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. W zleconym całodziennym żywieniu osób zatrzymanych istotne są bowiem dzienne normy wyżywienia i stawki pieniężne tych norm, a zasady rozliczenia stawek pieniężnych w ramach całodziennego wyżywienia zostały określone w § 4 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Zamawiający nie może zagwarantować ilości posiłków w ramach stosowanych norm wyżywienia w okresie trwania umowy, co zostało zastrzeżone w załączniku nr 2 do SIWZ, a co za tym idzie wartości umowy, co zostało zastrzeżone w § 2 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający nie może również określić dopuszczalnych różnic in plus - in minus w podanej ilości norm wyżywienia, z uwagi na brak jakichkolwiek danych na temat ilości osób zatrzymanych, która uzależniona jest od stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa małopolskiego, którego w momencie zawierania umowy nie można przewidzieć. 5. Posiłki mają być dostarczane w termicznych opakowaniach jednorazowych nie posiadających ostrych krawędzi lub zakończeń, za które Zamawiający nie będzie ponosił opłat. 6. Transport posiłków powinien odbywać się w sposób zapewniający właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania jadłospisów opartych na kalkulacji potraw wg cen zakupu, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i wywieszenia w miejscu dostępnym dla osób żywionych, jadłospisów z uwzględnieniem wagi i kosztów surowca przedmiotowych posiłków. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania na piśmie miesięcznej kalkulacji na wydane posiłki z uwzględnieniem kosztu surowca. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do odkładania prób pokarmowych z produkowanych potraw na koszt własny i przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego). 12. W razie wystąpienia zatrucia pokarmowego Wykonawca natychmiast zawiadamia Państwowego Inspektora Sanitarnego na obszarze województwa. Próbki żywności mogą być podejmowane wyłącznie przez pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW lub cywilnej właściwej na danym obszarze. 13. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością żywienia i jakością dostarczanych posiłków sprawuje Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 14. Wszelkie czynności do jakich będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji usługi żywienia zawiera projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 15. Przepisy: a) Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.); b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz. 545); c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04.06.2012r w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach , pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń ( Dz. U. 2012 poz. 638); d) Decyzja Nr 1/11 z dnia 04.10.2011r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U .96.60.279).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach