Przetargi.pl
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”. – II postępowanie

Gmina Świerczów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-112 Świerczów, ul. Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 196 179 , fax. 774 196 184
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerczów
  ul. Brzeska 48
  46-112 Świerczów, woj. opolskie
  tel. 774 196 179, fax. 774 196 184
  REGON: 53141275700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”. – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świerczów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), postanowieniami Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów oraz Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W zakresie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazywać do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji komunalnych i/lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub samodzielnego ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach