Przetargi.pl
OCHRONA OBIEKTÓW ORAZ MIENIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-108 Inowrocław, Latkowo 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
  Latkowo 11 11
  88-108 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
  REGON: 09236636000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.ZDPLATKOWO.COM.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA OBIEKTÓW ORAZ MIENIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ochronę fizyczną stałą, interwencję Grupy Ochrony Doraźnej na wezwanie w sytuacjach zagrożenia, prowadzenie obchodu terenu, kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia obiektów Wymagana obsada: jeden pracownik ochrony - w godz. od 1500 - 700od poniedział
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) koncesję, zezwolenie lub licencję, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. c) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego, d) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. 1.1. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia - minimum 2 pracowników ochrony posiadających licencję I stopnia dla pracowników ochrony fizycznej, zał. nr 2 do siwz. Kierujący pracownikami musi posiadać licencję II stopnia dla pracownika ochrony fizycznej. 1.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów: a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.3. Wypełnione następujące załączniki: a) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (zał. nr 3 do siwz). b) Formularz ofertowy Wykonawcy (zał. nr 1 do swiz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdplatkowo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach