Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/07/2009.

Pałuckie Centrum Zdrowia NZOZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3031341 w. 181 , fax. 052 3031344
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pałuckie Centrum Zdrowia NZOZ Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 30 30
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3031341 w. 181, fax. 052 3031344
  REGON: 09321330900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczznin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków. Postępowanie nr PCZ/II-ZP/07/2009.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków w Grupach 1 - 8 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ w Żninie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybraną Grupę lub Grupy (1 - 8). Oferta w wybranej Grupie(ach) musi być kompletna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, będzie odbywać się wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt.4 specyfikacji, stanowiących załączniki do złożonych przez Wykonawców ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 uPzp (Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych) - załączyć do oferty; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym (z adnotacją dotyczącą dystrybucji wyrobu medycznego) oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 6 m.-cy przed upływem terminu składania ofert - załączyć do oferty; c) oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załączyć do oferty; d) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) i posiada odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i do używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - załączyć do oferty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pczznin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach