Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki

Urząd Gminy Papowo Biskupie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-221 Papowo Biskupie,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 7678101, 6769707 , fax. 056 6768101
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Papowo Biskupie
  86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 7678101, 6769707, fax. 056 6768101
  REGON: 00054242200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.papowo.biskupie.win.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zakup wraz z dostawą używanej koparko-ładowarki. 1.Opis minimalnych wymagań eksploatacyjno-technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia: 1.Koparko-ładowarka klasy JCB, New Holland,Caterpillar lub równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 432610000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1)spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, 3) wyrażają zgodę na wydłużenie płatności faktury do 30 dni od daty wystawienia 4)zrealizują przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 5) udzielą na przedmiot zamówienia minimum 3 m-ce gwarancji ,licząc od dnia dostawy 6)akceptują warunki przetargu i zawrą w razie wyboru ich oferty umowę na realizację zamówienia ,na warunkach określonych przez Zamawiającego. 2.Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunki SIWZ. 3.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i informacji zawartych w złożonych dokumentach. 4.Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 ) 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). 4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu (załącznik nr 3 do oferty), 5.Oświadczenie o spełnianiu przez koparko-ładowarkę parametrów technicznych oraz wymaganego wyposażenia(załącznik nr 4 do oferty),- 6.Oświadczenia Wykonawcy , że licznik motogodzin ładowarki posiada nie naruszone plomby (załącznik nr 5 do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.papowobiskupie.win.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach