Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: woda do nawilżaczy, zestawy do hipotermii, cewniki, ekspander tkanki, osłony, akcesoria laboratoryjne, worek do krwi, pokrowiec na aparaturę, obłożenia okulistyczne, zestawy do przezskórnej nefrostomii, łącznik kardiologiczny, słuchawki lekarskie, aparaty do mierzenia ciśnienia)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5854304 , fax. 52 5854076
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5854304, fax. 52 5854076
  REGON: 00112607400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: woda do nawilżaczy, zestawy do hipotermii, cewniki, ekspander tkanki, osłony, akcesoria laboratoryjne, worek do krwi, pokrowiec na aparaturę, obłożenia okulistyczne, zestawy do przezskórnej nefrostomii, łącznik kardiologiczny, słuchawki lekarskie, aparaty do mierzenia ciśnienia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: woda do nawilżaczy, zestawy do hipotermii, cewniki, ekspander tkanki, osłony, akcesoria laboratoryjne, worek do krwi, pokrowiec na aparaturę, obłożenia okulistyczne, zestawy do przezskórnej nefrostomii, łącznik kardiologiczny, słuchawki lekarskie, aparaty do mierzenia ciśnienia), określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 12 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysokości: Część 1 - 710,00 PLN Część 2 - 2 100,00 PLN Część 3 - 360,00 PLN Część 4 - 230,00 PLN Część 5 - 90,00 PLN Część 6 - 10,00 PLN Część 7 - 130,00 PLN Część 8 - 30,00 PLN Część 9 - 15,00 PLN Część 10 - 90,00 PLN Część 11 - 920,00 PLN Część 12 - 30,00 PLN w jednej z niżej wymienionych form: a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w WBK S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: woda do nawilżaczy, zestawy do hipotermii, cewniki, ekspander tkanki, osłony, akcesoria laboratoryjne, worek do krwi, pokrowiec na aparaturę, obłożenia okulistyczne, zestawy do przezskórnej nefrostomii, łącznik kardiologiczny, słuchawki lekarskie, aparaty do mierzenia ciśnienia), oraz w tytule przelewu podać nr NIP, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804). 9.2 W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek A, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00-13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert. 9.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 9.4 Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jurasza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach