Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym 6030, znajdującym się na terenie JW 1158 Łask - zadanie nr 11181.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052/3784285
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052/3784285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.hg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym 6030, znajdującym się na terenie JW 1158 Łask - zadanie nr 11181.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym 6030, znajdującym się na terenie JW 1158 Łask - zadanie nr 11181.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 195 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 5)spełniają wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych: Dla spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać się: 5.1. dysponowaniem osobami posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE (dotyczy wszystkich osób które będą realizować przedmiotowe zamówienie) 5.2 dysponowaniem pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych 5.3 posiadaniem akceptacji służb ochrony państwa na przetwarzanie w systemach teleinforma- tycznych informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, Kryteria i sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków. 1)Warunki wymagane od wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń. Zbadana zostanie zgodność formy dokumentów z wymaganiami SIWZ oraz właściwe potwierdzenie zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem. 2)Brak, nieważność, niewłaściwa forma i treść któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia, niewłaściwe potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem będzie przyczyną wykluczenia wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3)Jeżeli wraz z ofertą wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające błędy, lub nie złożyli stosownych pełnomocnictw, zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 3ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4)Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował zasadą - spełnienia lub nie spełnienia. Nie może być żadnego stanu pośredniego co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniony jako nie spełniony. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. 5)Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2.W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych do oferty należy załączyć: 1)decyzję o powołaniu w firmie pionu ochrony, wyznaczeniu pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych oraz utworzeniu kancelarii tajnej, 2)wykaz wszystkich osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, 3)poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE dla wszystkich osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, wskazanych w ww. wykazie 4) kserokopię akceptacji służb ochrony państwa na przetwarzanie w systemach teleinformatycznych informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji II etapu tj. opracowania dokumentacji projektowej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.hg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach