Przetargi.pl
dostawa produktów chemii gospodarczej

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (0-52)3743208 , fax. (0-52)3743301
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 2
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (0-52)3743208, fax. (0-52)3743301
  REGON: 00125536300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów chemii gospodarczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa produktów chemii gospodarczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: *Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. *Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. *Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. *Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania: *Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności. *Zaproponują stałość ceny przez okres 12 miesięcy trwania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: *Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres Wykonawcy, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania odpowiada profilowi dostaw objętych postępowaniem. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę-osoby upoważnioną-upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy - Oryginał lub kserokopia potwierdzona -za zgodność z oryginałem-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w.w. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną *Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 i 24 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej w. w. oświadczenie składa Pełnomocnik *Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, . jeżeli Wykonawca wskaże inne podmioty. W przypadku składania oferty wspólnej w.w. zobowiązanie składa Pełnomocnik Ponadto oferta musi zawierać: *Podpisany i wypełniony formularz oferty - załącznik Nr 2. *Podpisane i wypełnione formularz cenowy - załącznik Nr 3. *Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik Nr 5, jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców. W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jeden formularz oferty, jedno oświadczenie, jedne formularz cenowy Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy -zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo należy bezwzględnie złożyć w formie oryginału, albo kopii poświadczonej przez notariusza -za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jedno pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.co.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach