Przetargi.pl
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji na obszarze działania RZGW Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7774926 , fax. 32 7774999
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  ul. Sienkiewicza 2 2
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 7774926, fax. 32 7774999
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji na obszarze działania RZGW Gliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych pochodzących z przemysłu wydobywczego na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych w regionie wodnym Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki, wraz z określeniem trendu i zakresu zmian zidentyfikowanych presji, mających wpływ na występowanie i skalę zagrożeń nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału w horyzoncie czasowym 2015, 2021 i 2027r, a następnie analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wszystkich tych części wód . Ponadto wskazane zostaną odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych i kierunki działań zmierzające do ochrony przed ryzykiem nieosiągnięci celów środowiskowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach