Przetargi.pl
Dostawa systemu zdalnej akwizycji danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej umożliwiającego zdalny odczyt danych pomiarowych w układzie profilowym, agregacji i przesłanie tych danych do OSDp dla potrzeb Rynku Bilansującego

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu zdalnej akwizycji danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej umożliwiającego zdalny odczyt danych pomiarowych w układzie profilowym, agregacji i przesłanie tych danych do OSDp dla potrzeb Rynku Bilansującego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup systemu informatycznego zdalnej akwizycji danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej SRK S.A. umożliwiającego zdalny odczyt danych pomiarowo-rozliczeniowych, agregacji i przesłanie tych danych dla potrzeb Rynku Bilansującego. Przez system informatyczny rozumie się niezbędne oprogramowanie: - systemowe tj. system operacyjny, systemy baz danych i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego zarządzania systemem informatycznym, - aplikacyjne związane z obsługą protokołów komunikacyjnych, przetwarzaniem otrzymanych danych pomiarowych, z agregacją danych, ich analizą, rejestrowaniem warunków technicznych i umów, z eksportem tych danych w wymaganym formacie, itp., oraz niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenia pomocnicze do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej o parametrach technicznych właściwych do wydajnej i bezzakłóceniowej pracy oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481510001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach