Przetargi.pl
Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomościach zarządzanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2582021, 3141620 , fax. 032 3141620
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2582021, 3141620, fax. 032 3141620
  REGON: 27112783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa, konserwacja i naprawy awaryjne stacji wymienników ciepła (SWC) w nieruchomościach zarządzanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze, konserwacji i naprawach awaryjnych stacji wymienników ciepła w budynkach zarządzanych przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach. Przedmiotem zamówienia objętych jest 15 stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych w tym 9 podlega konserwacji całorocznej a 6 konserwacji przez 9 miesięcy w roku (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują załączniki nr 1 (opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec wykonawcy) oraz załącznik nr 2 (wykaz stacji wymienników ciepła) do umowy. 3. Usługa objęta jest 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT) dla budynków mieszkalnych. 4. Szczegółowy wykaz budynków zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy. 5. Zamawiający przewiduje, 90 roboczogodzin na wykonanie napraw awaryjnych na cały okres obowiązywania umowy w budynkach mieszkalnych (wskazana ilość roboczogodzin jest wartością szacunkową a rzeczywiste ilości wykonanych robót zależeć będą od ilości awarii stacji wymienników ciepła objętych przedmiotem zamówienia). Na naprawy awaryjne wraz z roboczogodzinami zamawiający przeznacza kwotę 15.000,00 zł brutto. 6. W latach ubiegłych w ramach napraw awaryjnych wymieniono siłowniki z adapterem, pompy obiegowe, rury, kształtki, zawory regulacji przepływu, zawory bezpieczeństwa, filtr siatkowy, filtr magnetyczny, pompę cyrkulacyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 425111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach