Przetargi.pl
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Starachowicach ( 2 Punkty )

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3457431 , fax. 041 3664804
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  ul. I. Paderewskiego 43/45 43/45
  25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3457431, fax. 041 3664804
  REGON: 01751157500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Starachowicach ( 2 Punkty )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Starachowicach ( 2 Punkty )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 717000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 PLN (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 1.1 W postępowaniu mogą brać udziału Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 1.2 Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp Informacje potwierdzające spełnienie warunków merytorycznych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 SIWZ. Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 1.2.1. Potencjał kadrowy 1). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym umożliwiającym świadczenie usług zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (Tom III). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko: a) Kierownik usługi Wymagana liczba osób: - 1 spełniająca następujące wymagania: -posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe z zakresu budownictwa drogowego -posiada doświadczenie: minimum 3 lata pracy związanej z utrzymaniem dróg. b) Pracownik min. 6 osób 2).Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia pracowników Zamawiającego - dotyczy to wszystkich stanowisk, które Wykonawca jest zobowiązany obsadzić zgodnie ze SIWZ) . 3).W przypadku zawarcia umowy, Wykonawca zatrudniający osobę nie będącą pracownikiem Wykonawcy, załączy oświadczenie zgody podjęcia pracy na stanowisku dyżurnego w danych Punktach (zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tom III.) na warunkach wynikających z zapisów SIWZ. 1.2.1.1 Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 1.2.1. 1.2.2. Podwykonawstwo Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. 1.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie. 1.4 Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW 2.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1. SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 2.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1. 2.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. SIWZ Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 2.2.1 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat doświadczenia i kwalifikacji wskazanych osób, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW. Do informacji powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez Kierownika usług t.j. potwierdzających jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe. *W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób 2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 2.1.2., 82.1.3. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.5. Dokumenty, o których mowa w pkt2.3. i 2.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 2.1.2. - 2.1.3. 2.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 2.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie wymienione w pkt 2.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt 2.1.2. - 2.1.3. albo odpowiadające im określone w pkt 2.3. i 2.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; c) dokumenty wymienione w pkt 2.2. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których z niniejszej Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej zasady współpracy wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach