Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie palinka gazowego do pieca w kotłowni szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, kod według CPV 42310000-2.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3782401 , fax. 041 3782768
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Bohaterów Warszawy 67 67
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3782401, fax. 041 3782768
  REGON: 00031146700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.busko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie palinka gazowego do pieca w kotłowni szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, kod według CPV 42310000-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie palinka gazowego do pieca w kotłowni szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, kod według CPV 42310000-2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 423100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.). e) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty przetargowej oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych; załącznik nr 3 wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. f) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty przetargowej wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2) zawierający dane dotyczące ceny oraz warunków płatności - termin płatności nie krótszy niż 30 dni; g) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty przetargowej oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej istniejącego palnika gazowego w Kotłowni Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. h) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty przetargowej pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym) - podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. i) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty przetargowej kosztorysy inwestorski i przedmiar robót. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających że przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważną w dniu złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.busko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną