Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/2010

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 386 13 71 , fax. 0 41 386 15 27
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
  ul. 11 Listopada 33 33
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 386 13 71, fax. 0 41 386 15 27
  REGON: 29062215900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje: węgiel orzech ~60 ton,wegiel eko-groszek~35 ton,miał węglowy ~400 ton, koks~100 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział oferenci ,ktorzy spełniają warunki określone w art.22 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podpisany formularz oferty,aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,zaswiadczenis z US i ZUS o nie zaleganiu z opłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach