Przetargi.pl
„Obsługa linii autobusowych”

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 948 , fax. 627 472 948
 • Data zamieszczenia: 2021-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  ul. Zaciszna 5
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 948, fax. 627 472 948
  REGON: 25103752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jlajarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Obsługa linii autobusowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa linii autobusowych. Usługa musi być realizowana: a) dla linii 10, J, 17, 17A – czteroma autobusami o pojemności minimum 90 miejsc (w tym minimum 30 miejsc siedzących), spełniającym normę czystości spalin co najmniej EURO 4, zgodnie z opisem pkt 5.2. b) dla linii P2, 2A, 3, 10.5 - czteroma autobusami o pojemności minimum 40 miejsc każdy (w tym minimum 30 miejsc siedzących), spełniającymi normy czystości spalin co najmniej EURO 5, zgodnie z opisem pkt 5.2. Autobusy będą kursować w dni powszednie według obowiązujących rozkładów jazdy, uwzględnionych w Tomie III SIWZ. Zamawiający w miarę bieżących potrzeb będzie dokonywał zmian w rozkładzie jazdy powiadamiając o nich Wykonawcę z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zadanie obejmuje wykonanie 314,0 km w dzień nauki szkolnej oraz 96,2 km w dzień wolny od nauki szkolnej. W okresie trwania umowy 63.203 km. Liczba kilometrów jest szacunkowa. Faktyczna liczba zrealizowanych kilometrów zależna będzie od potrzeb, a określenie w umowie z Wykonawcą maksymalnej wartości umowy nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. 5.2. Parametry techniczno - użytkowe autobusów przeznaczone do obsługi: 1) linii 10, J, 17, 17A: a) długość pojazdu: od 11,0 do 12,5 m, b) ilość miejsc ogółem: minimum 90, w tym co najmniej 30 miejsc siedzących i co najmniej 1 miejsce dla wózka dziecięcego lub inwalidzkiego, c) liczba drzwi dla pasażerów: minimum 3, otwierane automatycznie, w tym co najmniej jedne o szerokości umożliwiającej wprowadzenie wózka dziecięcego lub inwalidzkiego d) kolorystyka zewnętrzna: żółta, e) informacja o linii: każdy autobus powinien być wyposażony w zestaw następujących wyświetlaczy:  z przodu i z boku w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii i przystanek docelowy,  z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, f) kasowniki - 2 szt. g) kasa fiskalna Emar 205 lub inna kompatybilna z programem "Informica", h) każdy autobus powinien być wyposażony w smartfon oraz układ go zasilający (ładowarka, gniazdo zapalniczkowe) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnej "Kiedyprzyjedzie", i) umieszczanie reklam na zewnątrz i wewnątrz pojazdu:  Wykonawca może wykorzystać autobus jako nośnik reklamy pod warunkiem uzyskania każdorazowo dla danej reklamy zgody Zamawiającego na jej umieszczenie,  nie dopuszcza się ekspozycji reklam w i na pojazdach, które:  nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób,  zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość,  deprecjonują publiczny transport zbiorowy, samorząd lokalny lub jego jednostki,  zawierające treści polityczne,  naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i są sprzeczne z przepisami prawa.  2) linii P2, 2A, 3, 10.5: a) długość pojazdu: min. 8,0 m, b) ilość miejsc ogółem: minimum 40, w tym co najmniej 30 miejsc siedzących, c) liczba drzwi dla pasażerów: minimum 2, otwierane automatycznie, d) informacja o linii: każdy autobus powinien być wyposażony w zestaw następujących wyświetlaczy:  z przodu i z boku w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii i przystanek docelowy,  z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, e) kasowniki - 2 szt. f) kasa fiskalna Emar 205 lub inna kompatybilna z programem "Informica", g) każdy autobus powinien być wyposażony w smarfon oraz układ go zasilający (ładowarka, gniazdo zapalniczkowe) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnej "Kiedyprzyjedzie", h) umieszczanie reklam na zewnątrz i wewnątrz pojazdu:  Wykonawca może wykorzystać autobus jako nośnik reklamy pod warunkiem uzyskania każdorazowo dla danej reklamy zgody Zamawiającego na jej umieszczenie,  nie dopuszcza się ekspozycji reklam w i na pojazdach, które:  nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób,  zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość,  deprecjonują publiczny transport zbiorowy, samorząd lokalny lub jego jednostki,  zawierające treści polityczne,  naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i są sprzeczne z przepisami prawa. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia w trakcie realizacji umowy, tj. 9 kierowców autobusów oraz 2 mechaników. Powyższy wymóg nie dotyczy osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem umowy 5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.5.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1 czynności. 5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.5.6 Postanowienia pkt. 5.5.1. – 5.5.4. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.5. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach