Przetargi.pl
„Świadczenie pogwarancyjnych usług, serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.”

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 948 , fax. 627 472 948
 • Data zamieszczenia: 2021-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  ul. Zaciszna 5
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 948, fax. 627 472 948
  REGON: 25103752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jlajarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie pogwarancyjnych usług, serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. wynikających z awarii technicznych oraz przeglądów okresowych, zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji. 5.1.2. Szacunkowa ilość godzin napraw autobusów jaką przewiduje zamawiający to ok. 10 000 godzin. Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są pogwarancyjne usługi serwisu, przeglądów i napraw, podane przez Zamawiającego ilości godzin napraw autobusów są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Ilości roboczogodzin napraw autobusów podana w formularzu „Oferta” to ilość szacowana. 5.1.3. Zakres usług obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów okresowych (OT-1,OT-2), 2) wykonywanie napraw wynikających z przeglądów, 3) wykonywanie napraw bieżących wynikłych w czasie eksploatacji, 4) wykonywanie napraw blacharskich i prac lakierniczych wynikających z bieżącego użytkowania, 5) wykonywanie bieżących konserwacji, 6) diagnostykę komputerową, 7) diagnostykę w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia, 8) serwis klimatyzacji, 9) demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację, 10) dostawę i wymianę niezbędnych części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, 11) naprawa infrastruktury przystankowej. 5.1.4. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z "Warunków eksploatacji i przeglądów okresowych" dla danej marki autobusu. Oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu. 5.1.5. Przed podjęciem czynności związanych z naprawą Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o szacowanych kosztach naprawy pojazdów (koszty usługi oraz części zamiennych, w tym m.in. podanie typu oraz producenta części - w celu zweryfikowania ceny). Po uzgodnieniu zakresu naprawy z Zamawiającym, Wykonawca przystąpi do wykonania usługi naprawy autobusu. 5.1.6. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisu, przeglądów i napraw określone w pkt.5.1.3 wykonywane były w budynkach warsztatowych mieszczących się na terenie siedziby zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00. Wykonawca bezpośrednio po otrzymaniu informacji od Zamawiającego zobowiązany jest do bezzwłocznego przystąpienia do naprawy autobusu, jak również dołożyć wszelkich starań do zminimalizowania czasu naprawy. W przypadku stwierdzenia w pojeździe innych niż zgłaszane nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o tych nieprawidłowościach/usterkach wraz z określeniem terminów, w jakich powinny być one usunięte. 5.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytego niesprawnego do użycia sprzętu/części pochodzących z niesprawnych autobusów Zamawiającego (w tym opon), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5.1.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć części zamienne fabrycznie nowe, I gatunku, oryginalne (lub odpowiednie zamienniki), produkowanych lub/i zalecanych przez producentów pojazdów, odpowiednio oznakowane, posiadające wymagane prawem certyfikaty z okresem gwarancji zgodnym z gwarancją udzielaną przez danego producenta części. Dopuszcza się możliwość stosowania przez Wykonawcę regenerowanych części zamiennych wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym. 5.1.9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego - w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę. 5.1.10. W przypadku awarii autobusu, bez możliwości jego uruchomienia, Wykonawca dokona naprawy pojazdu w miejscu jego awarii lub odholuje do miejsca naprawy z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym i przystąpi niezwłocznie do naprawy. 5.1.11. Zamawiający wymaga, aby usługi serwisu, przeglądów i napraw określone w pkt 5.1.3 wykonywane były za pomocą sprzętu i narzędzi należących do Wykonawcy. 5.1.12. Od momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazanie pojazdu oraz jego wyposażenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca naprawy jest zobowiązany do przekazania naprawionego pojazdu w stanie niepogorszonym. 5.1.13. Zamawiający informuje, że liczba autobusów może ulec zmianie, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie trwania umowy. Tym samym, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości w zakresie usług, łącznie z możliwością całkowitej rezygnacji z zakupu poszczególnych usług na każdym etapie obowiązywania umowy - w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia. 5.1.14. Wykonawca za korzystanie z budynków warsztatowych należących do Zamawiającego płacił będzie najem w wysokości 11.100,00 zł netto miesięcznie (cena z mediami). Powierzchnia budynków warsztatowych wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym wynosi 628 m2 (w tym części wspólne 165 m2), plac manewrowy 500m2. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50113000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów. 5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia w trakcie realizacji umowy. WW. usługi obejmują: naprawy mechaniczne autobusów oraz naprawy elektryczne i elektroniczne autobusów Zamawiającego. Powyższy wymóg nie dotyczy osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem umowy. 5.4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.4.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności. 5.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.4.6. Postanowienia pkt. 5.4.1. – 5.4.4. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.5. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50113000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach