Przetargi.pl
Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno – reklamowych oraz dostarczania gadżetów

Instytut Logistyki i Magazynowania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 504 890 , fax. 618 526 376
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Logistyki i Magazynowania
  ul. E. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 504 890, fax. 618 526 376
  REGON: 18603000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ilim.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno – reklamowych oraz dostarczania gadżetów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektowania i drukowania oraz dostarczenia gadżetów dla potrzeb Instytutu Logistyki i Magazynowania, w terminie do 31.10.2020 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) opracowanie projektu (wersja elektroniczna), b) wykonanie druku w oparciu o własny projekt Zamawiającego, c) wykonanie druku w oparciu o wykonany projekt, d) wykonanie weryfikacji przesłanego materiału (dokonanie zmian na pliku otwartym przekazanym przez Zamawiającego), e) dostarczenie ologowanych gadżetów obejmujące również wniesienie materiałów i druków do lokalu wskazanego przez Zamawiającego, f) dostarczenie druków do ILiM obejmujące również wniesienie materiałów i druków do lokalu wskazanego przez Zamawiającego. 3. Przedmiot umowy ramowej obejmuje wykonywanie m.in. następujących druków: a) Plakaty, b) Ulotki (w tym ulotki składane), c) Papier firmowy, d) Wizytówki e) Teczki firmowe, f) Notesy z nadrukiem, g) Roll-upy, oraz dostawę wadżety ologowane ( w szczególności długopisy, smycze, kubki, pamięci USB, torby konferencyjne, itd.) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium: a) wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust 6 PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy. b) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Gwarancja/poręczenie muszą zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". c) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. d) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP. e) Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ. f) Wadium może wnieść osoba trzecia. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. b) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. 6 O/Poznań nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908 z adnotacją: „Wadium w Postępowaniu o nr referencyjnym [PRZ/00006/2019]” Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty. c) W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – ul. E. Estkowskiego 6, 61 – 755 Poznań, (Kancelaria przy wejściu A) w godz. 8 – 15, a do oferty dołącza się kopię dokumentu. d) Za termin wniesienia wadium uważa się: w przypadku wadium w formie pieniężnej - dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub w przypadku wadium w innej formie niż pieniężna - złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 w miejscu wskazanym w pkt 9.3.c) e) Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą wskazany w pkt 3d) SIWZ. 4. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument (np. pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, bądź dokumentów, które Zamawiający może sam pozyskać (KRS, CEIDG), b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdział 8 pkt. 3 a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach