Przetargi.pl
Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puls.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi: pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego. Przedmiotem zamówienia jest: a) dokonanie do 135 zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (lub innych przedmiotów własności intelektualnej w urzędach udzielających praw wyłącznych) w procedurze krajowej (tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), oraz b) doradztwo prawne i techniczne w sprawach własności intelektualnej w ilości do 20 godzin w skali miesiąca kalendarzowego, oraz c) dokonanie do 10 badań czystości patentowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zgłoszenia dotyczyć będą obszaru w szczególności: rolnictwo i ogrodnictwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki leśne, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, weterynaria.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia krajowego rzecznika patentowego (bez zawieszenia prawa do wykonywania zawodu) i radcy prawnego/adwokata (bez zawieszenia prawa do wykonywania zawodu).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: „FORMULARZ OFERTOWY” - załącznik nr 1, Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) – załącznik nr 4, Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach