Przetargi.pl
"Druk Czasopisma "Przegląd Komunalny" wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021"

Abrys sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-124 Poznań, ul. Daleka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6558100
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Abrys sp. z o.o.
  ul. Daleka 33
  60-124 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6558100
  REGON: 00135180700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Druk Czasopisma "Przegląd Komunalny" wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Druku czasopisma "Przegląd Komunalny" wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach