Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpczarnkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P, ul. Gdańska w miejscowości Czarnków od km 14+050 do km 16+795”. Charakterystyczne parametry określające wielkość planowanych prac projektowych dane wyjściowe do projektowania : - długość trasy objętej projektem : około 2,75 km - droga klasy: Z - nr drogi publicznej: 1209P - kategoria ruchu: KR 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił dodatkowych wymagań dla tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. kosztorys ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2,3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach