Przetargi.pl
Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska – ETAP I

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (62)5985270 , fax. (62)5985274
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 71A
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. (62)5985270, fax. (62)5985274
  REGON: 25068002400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Opatów ul. Bolesławiecka, gm. Łęka Opatowska, w zakresie etapu I obejmująca, m.in.: − budowę linii kablowej o długości ok. 645 m − montaż i stawianie słupów w ilości 13 szt. wraz z oprawami w ilości 13 szt. − montaż złącza oświetlenia ulicznego – 1 kpl Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę systemu zdalnego zarządzania dla opraw, które zostaną zainstalowane w ramach niniejszego postępowania. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych dokumentach na które składają się:  dokumentacja projektowa wraz z załącznikami w zakresie etapu I,  przedmiar robót  kryteria równoważności dla słupów, opraw i złącza Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wtedy oświadczenie o takiej treści może zostać złożone wraz z ofertą. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest: 1) przedłożyć następujące dokumenty (w oryginale bądź kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem) osób skierowanych do realizacji zamówienia wymienionych w wykazie o którym mowa w rozdz. VI ust 8 pkt 1 : a) świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego na stanowisku eksploatacji i dozoru b) decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne (dotyczy kierownika budowy), c) aktualne zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy kierownika budowy), 2) do przekazania kosztorysu ofertowego (zalecana metoda kalkulacji uproszczonej) wraz z cenami jednostkowymi oraz stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi; Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany do: − rozliczania odbiorów częściowych robót i wystawiania na ich podstawie faktur częściowych (jeżeli Zamawiający dopuści możliwość częściowego odbioru wykonanych robót) − obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy − negocjacji w przypadku realizacji robót budowlanych o których mowa w rodz. XXII pkt 3 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach