Przetargi.pl
Świadczenie usług przeprowadzania we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przeprowadzania we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przeprowadzaniu, we współpracy z Komornikiem Sądowym, czynności faktycznych zmierzających do opróżniania z osób i ich mienia z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń, w celu wykonania wyroku nakazującego eksmisję przy braku uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego. 2. Zakres prac obejmuje między innymi: 1) Pośrednictwo we współpracy z Komornikiem Sądowym wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu opróżnienia lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego z osób i ich mienia, 2) Doprowadzenie do skutecznej eksmisji oraz jej zabezpieczenie strony prawnej i logistycznej, w tym: - zabezpieczenie powierzchni magazynowych i „dozorstwa” dla ruchomości (mienia) dłużników, transportu ruchomości, tragarzy, ślusarzy, ochrony, w razie potrzeby obsługi medycznej i psychologicznej, - zapewnienie w razie konieczności, miejsca w schronisku dla zwierząt znajdujących się w opróżnianym lokalu, - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w szczególnych przypadkach, w celu podjęcia czynności zmierzających do otoczenia osób eksmitowanych, opieką pracowników środowiskowych celem uniknięcia niebezpieczeństwa bezdomności osób eksmitowanych, - zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych potrzebnych do przekwaterowania osób wskazanych przez Zamawiającego, które spełniać będą wymagania organu egzekucyjnego - zgodnie art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego (nadawać się do zamieszkania, zapewniające co najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę), - pakowanie, zniesienie, załadunek i transport mebli, sprzętów i wyposażenia lokali mieszkalnych/innych pomieszczeń z budynków wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego oraz rozładunek z wniesieniem do lokali wskazanych lub ich magazynowanie, - transport: przewożone ruchomości winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości podczas transportu i zabezpieczone stosownie do charakteru przewożonych przedmiotów, - wymiana zamków (wkładek) do drzwi wejściowych eksmitowanych lokali lub inna forma uniemożliwiająca wejście do eksmitowanych lokali osób postronnych i nie upoważnionych, Wyżej wymienione czynności Wykonawca będzie wykonywał przez własnych pracowników oraz własnego transportu, a w przypadku eksmisji również przy wykorzystaniu własnych opakowań (pudeł, worków, taśm przylepnych, folii bąbelkowych, folii stretch itp.), których koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 3) W razie potrzeby zapewnienia opieki medycznej, psychologicznej dla osób uczestniczących w egzekucji po stronie dłużnika; 4) Reprezentowania Zamawiającego przed Sądem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wniesienia skargi na czynności komornicze; 5) Przedłożenia Zamawiającemu wymaganych przez organ administracyjny dokumentów w celu dokonania wymeldowania osób wskazanych do eksmisji w postaci druku zgłoszenia wymeldowania z miejsca lub protokołu z czynności komorniczych lub protokołu z dobrowolnego wydania przedmiotowego lokalu przez dłużników lub osoby do tego umocowane. 6) Przekazanie Zamawiającemu opróżnionych lokali mieszkalnych (wraz z kompletem nowych kluczy), w stanie wolnym od osób i ich mienia; 7) Inne czynności niezbędne dla realizacji celu, którym jest efektywne wykonanie eksmisji z lokali i ich przekazanie opróżnionych lokali Zamawiającemu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie został zawarty w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienie) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach