Przetargi.pl
Dostawa nasion

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, Słupia Wielka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612852307 , fax. 612852307
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
  Słupia Wielka 1
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 612852307, fax. 612852307
  REGON: 30163140800101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia-wielka.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nasion
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nasion dla SDOO Słupia Wielka oraz ZDOO Nowa Wieś Ujska, ZDOO Kościelna Wieś, ZDOO Bobrowniki oraz ZDOO Śrem. Przedmiot zamówienia podzielony został na 23 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 23 2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zadanie jest niepodzielne i stanowi całość. 3. Dostarczone nasiona muszą spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 09 listopada 2012 roku o nasiennictwie (Dz.U. 2019r., poz. 568) 4. Przedmiot zamówienia określony został w jednostkach miary przypisanych dla każdej pozycji, tj. tona, kilogram lub jednostka siewna (określona w każdym zadaniu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03111000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z Art. 84 ustawy z dnia 09 listopada 2012 roku o nasiennictwie 1. Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. 3. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców. 4. Wojewódzki inspektor po wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji przedsiębiorców wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji, zawierające numer przedsiębiorcy wynikający z ewidencji przedsiębiorców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy i cenowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Oświadczenie w sprawie RODO zgodne z załącznikiem do SIWZ 4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach