Przetargi.pl
dostawę łóżek, szafek przyłóżkowych, materacy dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 625 951 118 , fax. 627 362 909
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Limanowskiego -
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 625 951 118, fax. 627 362 909
  REGON: 31418700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę łóżek, szafek przyłóżkowych, materacy dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek, szafek przyłóżkowych, materacy dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim; oznaczenie sprawy FDZP.226.18.2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. IV. Postępowanie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do poszczególnych pakietów (do 2 pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. PAKIET nr 1: Łóżka szpitalne obserwacyjne, łóżka szpitalne intensywnej opieki medycznej, łóżko szpitalne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz szafki przyłóżkowe PAKIET nr 2: Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przed upływem terminu składania ofert I. Formularz ofertowy (oferta) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1A do SIWZ). W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 1A do SIWZ w odniesieniu do pakietu, na który składa ofertę. III. Oświadczenia (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. III.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). IV. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. V. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. VI. Pełnomocnictwo wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: VI.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. VI.2. Są zobowiązani do dołączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. VI.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: VI.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), VI.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). VI.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. VI.5. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VII. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą: VII.1. Każdy ze wspólników spółki cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ). VII.2. W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. VIII. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. IX.W świetle art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IX.1.Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. IX.2. W myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach