Przetargi.pl
Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku strażnicy OSP w Więcborku

Gmina Więcbork ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3897 207 , fax. 052 3897 212
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Więcbork
  ul. Mickiewicza 22 22
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3897 207, fax. 052 3897 212
  REGON: 09235096100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku strażnicy OSP w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku strażnicy OSP w Więcborku. Inwestycja prowadzona na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty remontowe budowlane (murarskie, tynkarskie). 3. Roboty remontowe dekarskie. 4. Drobne roboty spawalnicze. W ramach w/w robót budowlanych należy wykonać: 1. Wymienić obróbki blacharskie i instalację odgromową: a) instalację odgromową z badaniami i pomiarami - pręt stalowy okrągły ocynk 8 -10 mm wraz z wspornikami - 88,0m, b) pozostałe obróbki blacharskie z blachy ocynk - 25,063m2. 2. Roboty murarskie: a) Wykonanie bruzd pod ściągi stalowe i ich zatynkowanie - ca 5,24m, b) Wykonanie przebić przez ściany - szt. 2, c) Przemurowanie kominów wraz z czapkami kominowymi - szt. 2, d) Otynkowanie zaprawą cementowo-wapienną przemurowanych kominów - szt. 2. 3. Wykonać ściągi (ankry) z prętów fi 16 ze stali StOS -b na gorąco z nakrętkami 2x 2,70 - 5,40m, 4. Ocieplić stropodach płytami termoizolacyjnymi - STYROPAPA grub. 10cm EPS 100 - 321,77m2. UWAGA! Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (modelu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wiecbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach