Przetargi.pl
Zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do sytemu informatycznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 49-849-03 , fax. 056 49-849-03
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Żwirki i Wigury 3 3
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 49-849-03, fax. 056 49-849-03
  REGON: 87123989600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-brodnica.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do sytemu informatycznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do systemu informatycznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w ilościach, asortymencie i o parametrach określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Podane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym wymagania są minimalne, tj. dopuszcza się złożenie ofert na przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. W przypadku wątpliwości, obowiązek udowodnienia zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach niż określone przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. Dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona do siedziby Zamawiającego, tj. do Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica - pok. 22, na koszt własny. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą pochodzić z produkcji z roku 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: parametry
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-brodnica.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach